Teaming-projekt ska utjämna skillnader i europeisk forskning

En ny typ av bidrag från EU:s sida ska med så kallade teaming-åtgärder överbrygga klyftan när det gäller medlemsstaternas spetsforskningskompetens och stärka konkurrenskraften och tillväxten i Europa. Förhoppningen är att dessa kommer att leda till förbättrade forskningsresultat och ökade investeringar i länder med lägre spetskompetens genom samverkan med välrenommerade institutioner från hela Europa.

Inom projektet ARTEMIDA kommer fyra institutioner vid KI att medverka i samarbete med EMBL-EBI i Tyskland för att stödja Slovenien med arbetet att bygga upp en forskningsinfrastruktur inom ”Advanced Regional Translation for Excellence into Medical Innovations for Delayed Ageing”. Institutionen för medicin i Huddinge koordinerar för KI:s del, där professor Jan Bolinder är ansvarig forskare och Pierre Bodin ansvarig projektsamordnare. Övriga KI-institutioner som deltar är institutionen för medicin i Solna (Jesper Tegnér), institutionen för fysiologi och farmakologi (Magnus Ingelman-Sundberg) och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (Bengt Winblad ochAngel Cedazo Minguez).

I en första etapp får projekten upp till 500 000 euro vardera (totalt 14,5 miljoner euro) för att utarbeta en ”affärsplan” för det framtida centrumet. Efter en kritisk granskningsprocess under den andra etappen kan upp till tio av dessa projekt väljas ut för ytterligare stöd, i syfte att inrätta ett centrum i praktiken.

Click here: http://ki.se/nyheter/teaming-projekt-ska-utjamna-skillnader-i-europeisk-forskning